متى نستخدم there was و there were

.

2023-06-10
    بلى و نعم