ذهن

اگر چه ابتدا کنترل آن دشوار است، اما میتوان یاد گرفت که چگونه می شود یک ذهن بی سر و صدا را مدیریت کرد و سر و صدایش را خاموش کنید تا بتوانید آرامش داخلی را بدست آورید . walaysa yaṣiḥḥu fī l-ʾaḏhāni šayʾun / ʾiḏā ḥtāja n

2023-02-01
    حط ر في وضع n واضغط زر الدبل
  1. The only locked doors that exist, are in your own mind
  2. امتیاز : 8
  3. ما ذهن را برای دو پلتفرم اندروید و آی
  4. البته این موضوع را